Híreink

Híreink


Szeretettel köszöntöm Önöket a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda honlapján!

Remélem, hogy a honlap segítségével több információt és átfogóbb képet kaphatnak intézményünk életéről. Büszkék vagyunk az itt folyó pedagógiai munkára, a kulturált környezetre, gyermekeinkre.

Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy óvodánkba továbbra is magas színvonalon, családias, derűs környezetben neveljük a hozzánk járó kisgyermekeket.

Tisztelettel

Gelsiné Zsurka ZsuzsaA Kormány 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelete
az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus
elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. Az óvodák és bölcsődék újranyitása
1. § (1) 2020. május 25-étől a Budapest főváros területén kívül működő
a) óvodák és
b) bölcsődék, mini bölcsődék, családi bölcsődék és munkahelyi bölcsődék (a továbbiakban együtt: bölcsőde)
a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve a bölcsődei
ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják.
(2) 2020. június 2-ától a Budapest főváros területén működő óvodák és bölcsődék a veszélyhelyzet előtti szokásos
rendben működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve a bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi
feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják.
(3) Az óvodák és a bölcsődék 2020. augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be.Tisztelt Szülők!

A 152/2020.(IV.27) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a gyerekek napközbeni felügyeletével kapcsolatban rendelkezett.

2020.04.30-tól ügyeletet biztosítunk azon gyerekek számára, akik otthoni elhelyezését már nem tudja megoldani a szülő.

Egy óvodai csoportba maximum 5 gyereket tudunk fogadni.

Kérem Önöket, hogy mérlegeljenek, csak azok a gyerekek vegyék igénybe az óvodai ügyeletet, akik családja nem tudja az otthoni felügyeletet megoldani.

A járvány tetőzése épp erre az időpontra várható, kérem mérlegeljenek ennek megfelelően is.

A szülőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben.

A gyors igényfelmérés érdekében kérem jelezzék igényüket a mai napon, a zárt facebook csoportban, hogy kérik-e az ügyeletet és ha igen, milyen időintervallumban kérik azt (pl: 07.00-16.00 óráig).

Kérem a munkáltatói igazolást mindkét szülő részéről.

Természetesen az online óvoda, a digitális kapcsolattartás továbbra is folytatódik.

Vigyázzunk egymásra!

Üdvözlettel: Gelsiné Zsurka Zsuzsa

A Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda a koronavírus fertőzés veszélye miatt

2020. március 18 - tól határozatlan ideig

BEZÁRT!

Az alábbi elérhetőségen fordulhatnak hozzánk kérdéseikkel:

Mobil: 06 20 92-99-747

Email: mesevar.ovoda@felsopakony.hu

Megértésüket köszönjük!

A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY MIATTI ÚJABB INTÉZKEDÉSEK

📌 A 45/2020.(III.14.) számú Kormány rendeletben meghatározottak alapján az óvodák bezárásáról az önkormányzatok saját hatáskörben dönthetnek.
Első körben a helyi veszélyhelyzeti munkacsoport a Mesevár Napközi Otthonos Óvodában március 16-ától, hétfőtől rendkívüli szünetet rendelt el, ügyelet biztosítása mellett. Mivel a járvány tovább fokozódik, az óvodában pedig kedden már csak mindössze 5 gyermek tartózkodott, az érintett szülőkkel is egyeztetve, az ügyelet tovább nem indokolt.
Március 18-ától az óvodában rendkívüli szünet lép életbe. A szünet visszavonásig érvényes, a szünet ideje alatt a gyermekek napközbeni ellátása szünetel. A közétkeztetést az önkormányzat továbbra is biztosítja az arra igényt tartóknak, mind az iskolai, mind az óvodai, mind szociális területen.

Köszönjük megértésüket és segítségüket!
Vigyázzanak Magukra és Vigyázzunk Egymásra!

(Az intézkedések a veszélyhelyzet idejére szólnak. A veszélyhelyzetben a polgármester gyakorol minden jogkört.)

Felsőpakony, 2020. 03. 17.

Nagy János polgármesterIntézkedési terv

❗️ Ügyeleti rendszer az óvodában ❗️

A 45/2020.(III.14.) számú Kormány rendeletben meghatározottak alapján az óvodák bezárásáról az önkormányzatok saját hatáskörben dönthetnek.

Tekintettel a kialakult egészségügyi veszélyhelyzetre, és annak fontosságára, hogy a vírus terjedését lehetőségeink szerint minél jobban visszaszorítsuk, figyelembe véve azt, hogy több családnál is gondot okozhat a gyermekek felügyeletének megoldása, a veszélyhelyzet okán összeült munkacsoport és a képviselő-testület támogatásával az alábbi intézkedéseket hozom:

❗️Mesevár Napközi Otthonos Óvoda

2020. március 16-a hétfőtől visszavonásig, a Mesevár Napközi Otthonos Óvodában rendkívüli szünetet rendelünk el. Az intézkedés ideje alatt az óvodában ügyeleti rendszer működik, így mindazon szülők, akik még nem tudják megoldani kisgyermekük felügyeletét továbbra is vihetik óvodába gyermekeiket.
2020. március 17-től csak olyan szülők gyermekeit fogadja az intézmény, akiknek a szülei munkavégzésre kötelezettek, melyet munkáltatói igazolással igazolni kötelesek az óvodavezető felé.
az ügyeletes óvodai csoportok hasonlóan a nyári szünethez, kis csoportokban, kis létszámmal működnek.
A gyermekeket az óvónők, kisgyermeknevelők és dajkák az épületek főbejáratánál a szülőktől átveszik, minden egyes gyermeknek a hőmérsékletét megmérik, ott, ahol eltérést tapasztalnak, egy kontroll hőmérést végeznek és a szülő köteles a gyermekét hazavinni, ellátásáról gondoskodni.
A szülő köteles ezen folyamatot végig várni az épület előtt. A gyermek csak úgy jöhet ismételten az intézménybe, ha orvos által kitöltött igazolást hoz arról, hogy egészséges.
A nap végén a dadusok az épületek főbejáratánál adják át a gyermekeket a szülőknek.
A GYED-en, GYES-en otthon lévők gyermekeinek elhelyezését az óvoda nem tudja biztosítani.
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Nevelők figyelmét, hogy amennyiben külföldről térnek haza vagy külföldiekkel érintkeztek, akkor elővigyázatosságból 14 napig NE HOZZÁK gyermekeiket közösségbe. A 14 nap letelte után orvosi igazolással látogatható az intézmény. (Ez az intézkedés valamennyi külföldi országból történő hazautazás esetére érvényes)
Azok, akik saját döntésük alapján nem veszik igénybe az óvodai szolgáltatást, azoknak az intézményvezetők igazolják a távollétet.
Azon gyermekek, akik gyermekfelügyeletben otthon részesülnek, kérnénk, hogy jelezzék a szokott módon, hogy igénylik-e a közétkeztetést, illetve el tudnak-e menni érte.
Az étel átvételére a konyha ablakán keresztül van lehetőség.

‼️Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy amennyiben a szolgáltatást nem veszik igénybe, úgy 2020. március 16-án, hétfőn az intézményvezetők felé írásban jelezzék, valamint, ha ismét igénybe kívánják venni a szolgáltatást, akkor az igénybevétel előtt 3 munkanappal szintén az intézményvezető felé kell jelezni, ebben az esetben is szükséges az orvos által kitöltött igazolás.

‼️Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy aki tudja, oldja meg, hogy gyermeke a veszélyhelyzet idejére otthon maradjon, és ne a nagyszülők felügyelete alatt, hiszen a fertőzés rájuk a legveszélyesebb.

A felsorolt intézkedések a mai naptól visszavonásig érvényesek.

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!

Felsőpakony, 2020. 03. 15.

Nagy János polgármester


Kötelező óvodalátogatás alóli felmentés

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020.01.01. napjától az alábbi linken található nyomtatványon kérheti a törvényes képviselő a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. Korm. rendelet 38/B. §-a alapján az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerinti felmentést engedélyező szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala. (Felsőpakony esetében a Gyáli Járási Hivatal)

Felmentési igényhez a formanyomtatvány az alábbi linken érhető el:


Tájékoztató az óvodaköteles/tanköteles gyermek, tanuló óvodakötelezettségének/tankötelezettségének külföldön történő teljesítésének bejelentésével kapcsolatos tudnivalókról (2020. január 1. napjától)

Jogszabályi rendelkezések alapján 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal kötelezettsége az óvodaköteles, tanköteles gyermekek nyilvántartása.

Óvodaköteles gyermek esetében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Tanköteles gyermek esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 91. § (1) bekezdése alapján magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Magyarországon élő magyar állampolgár a tankötelezettségét, egyéni munkarend alapján, Magyarországon működő nevelési-oktatási intézményben teljesítheti. E szakasz (2)-(3) bekezdése értelmében a tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának és a hivatalnak.
Az Nkt. 92. § (9)-(10) bekezdése értelmében a külföldön megkezdett és befejezetlen tanulmányok a magyar köznevelés iskolarendszerében folytathatók. A tanulmányok beszámításáról, továbbá a tanuló felvételéről az iskola igazgatója dönt. Ha a beszámítás kérdésében az iskola igazgatója nem tud dönteni, beszerzi az oktatásért felelős miniszter véleményét.

Bejelentő űrlap az alábbi linken érhető el:
SpamPoison - Spam 
Csapda - powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com